کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

person

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است. تخلفات درحوزه ساخت و ساز و ساختمان سازی، در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. قبل از تصویب این قانون اگر کسی بدون داشتن پروانه (مجوز) اقدام به احداث ساختمان میکرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. اما با تصویب ماده 100 قانون شهرداری ها، کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد و در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی ‌شوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. کمیسیون ماده 100 شهرداری، هرچند در شهرداری استقرار دارد اما دارای شخصیتی مستقل از شهرداری است. این کمیسیون یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری به شمار میرود که اعضای تشکیل دهنده آن، نمایندگان وزارت کشور، دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری هستند که نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود. تخلفات زیر از مواردی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ به آن رسیدگی میکند: 1- احداث بنا بدون پروانه (مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن 2-عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ 3- تجاوز به معابر شهر 4-استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا 5- تغییر کاربری غیرمجاز 6-تخلف مهندس ناظر ساختمان نحوه ‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح می‌شود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نماینده‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده‌ است، می‌تواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته میشود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمیتوان به آن اعتراض کرد. برای جرایمی همچون احداث بنای بدون پروانه و تخلف تراكم اضافی، حكم كمسیون یا تخریب و یا اخذ جریمه است. ( مستفاد از تبصره 1و 4 ماده 100 قانون شهرداری) در صورت انجام تخلف تجاوز به معابر شهری نیزکه البته بدون سوء نیت باشد، ( در غیراین صورت، شامل عناوین كیفری چون تصرف عدوانی موضوع ماده 690 ق. م. 1 می شود)، چنانچه این تجاوز معارض با طرحهای فوری و ضربه الاجلی دولت باشد، دولت با پرداخت قیمت ملك به مالك و خراب كردن آن طرح خود را اجرا می كند. در غیراین صورت نیز اگر مالك ملك قصد نوسازی یا تجدید بنا كرد باید بر اساس طرح جدید ساخت و ساز انجام دهد، و اگر خلاف آن ساخت و ساز كند، در این صورت شهرداری مكلف است از ادامه عملیات جلوگیری كند و طرح دعوا در كمیسیون نماید . همچنین حکم کمیسیون برای تخلف مربوط به عدم احداث پاركینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پاركینگ، اصلاح همراه با اخذ جریمه است و در صورتی كه اصلاح آن ممكن نباشد، كمسیون می تواند باتوجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پاركینگ رای به اخذ جریمه ای كه حداقل یك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پاركینگ باشد، صادر نماید. در مورد تخلفاتی چون تخلف عدم استحكام بنا، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی یا تغییر كاربری نیز، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طبق تبصره های ماده 100 رسیدگی و رای درخور را انجام میدهد. مرجع شکایت از تصمیم های قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطابق بند ۲ ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

گروه وکلای اتحاد