تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به رسمي

person

تبديل وضعيت كاركنان قراردادي به رسمي

(دادنامه شماره ۲۴۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاريخ: 23/4/1387

شماره دادنامه: 244

کلاسه پرونده: 87/207

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.

شاکي: رئيس شعبه دهم ديوان عدالت اداري.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، دهم، يازدهم و بيست و يکم ديوان عدالت اداري.

مقدمه:

الف- شعبه دهم در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1181 موضوع شکايت عزت کياني به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي به خواسته تبديل وضعيت استخدامي وي از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 1240 مورخ 20/11/1386 چنين رأي صادر نموده‎است، با توجه به محتويات پرونده و لوايح دفاعيه ادارات مشتکي‎عنه و اينکه مصوبه مورد استناد به شماره 13868ت282 مورخ 20/4/1367 با تصويب‎نامه شماره 29982/ت27026 مورخ 24/6/1381 لغو گرديده و مفاد دادنامه‎هاي شماره 652 - 507 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دلالت بر الزام وضعيت شاکي نداشته و از طرفي مصوبه مورد استناد شاکي، افاده اختيار و اجازه به دولت را دارد نه الزام و با توجه به آيين‎نامه اجراي بندهاي (و -ي) ماده 142 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي مصوب 9/5/1384 که صرفاً مجوز استخدام را براي مشاغل تخصصي و با مدارک تحصيلي دانشگاهي به صورت پيماني و يا عناويني مشابه تجويز نموده است، الزام به تبديل وضعيت استخدامي شاکي متکي به دليل قانوني نبوده بنابراين شکايت غير وارد تشخيص و حکم به رد آن صادر مي‎شود.

ب- شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/880 موضوع شکايت فاطمه شريفي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني صدوقي يزد به خواسته تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 81 مورخ 31/1/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه شاکيه با داشتن مدرک کارشناسي بيش از 6 سال سابقه خدمت به صورت پيماني دارد و بنابراين براساس مصوبه هيأت وزيران به شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 واجد شرايط تبديل وضعيت از پيماني به رسمي مي‎باشد، لذا حکم به ورود شکايت مطروحه و الزام خوانده به استخدام رسمي وي با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط صادر و اعلام مي‎گردد.

ج- شعبه يازدهم در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1452 موضوع شکايت محمدحسين سالاري به‌طرفيت سازمان بهداشت و درمان استان يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 1407 مورخ 26/10/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه طرف شکايت در خصوص عدم استخدام شاکي به صورت رسمي استناد به مصوبه شماره 29982ت/27026 مورخ 24/6/1381 هيأت وزيران نموده که بر اساس آراء وحدت رويه شماره‎هاي 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال گرديده عليهذا مستنداً به رأي وحدت رويه مذکور حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد.

د- شعبه اول در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1487 موضوع شکايت احمد فتاحي‌ابرقوئي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 1407 مورخ 24/7/1386 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه استخدام شاکي با مدرک دانشگاهي به صورت پيماني از سوي مشتکي‎عنه تاييد گرديده است و هرچند بدواً تصويب‎نامه شماره 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران در مورد اجازه استخدام رسمي مستخدمين پيماني داراي مدرک تحصيلي دانشگاهي با حداقل سه سال سابقه خدمت به موجب تصويب‎نامه ديگري به شماره 29982/ت27026 ه‍- مورخ 24/6/1381 لغو گرديده ليکن با عنايت به اينکه تصويب‎نامه اخيرالذکر طي دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان ابطال گرديده و بنابراين تصويب‎نامه اول الذکر قبل از مصوبه مربوط به ممنوعيت استخدام پيماني با اوصاف مذکور به اعتبار خود باقي بوده و چون شروع استخدام پيماني شاکي در سال 1379 بوده جهت وي حق مکتسب ايجاد لذا ضمن اعلام غيرموجه بودن دفاعيات مشتکي‎عنه و همچنين با عنايت به اينکه استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت حقوقي استخدام پيماني است و حسب تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوري واگذاري پستهاي سازماني غير از مستخدمين رسمي مگر در موارد استثناء ممنوع مي‎باشد لذا حکم به ورود شکايت شاکي صادر و اعلام مي‎دارد.

هـ- شعبه بيست ويکم در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1827 موضوع شکايت ايرج پارسائيان به طرفيت سازمان مديريت و برنامه‎ريزي کشور به خواسته تقاضاي تبديل وضعيت از پيماني به رسمي به شرح دادنامه 192 مورخ 7/2/1387 با استناد به رأي شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 و رأي شماره 334 و 332 مورخ 7/5/1385 هيأت عمومي حکم به ورود شکايت را صادر نموده است.

و- شعبه سوم در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/2411 موضوع شکايت ويدا مصطفوي به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي يزد به خواسته استخدام به صورت رسمي به شرح دادنامه 469 مورخ 27/4/1386 چنين رأي صادر نموده است، باعنايت به اينکه مصوبه29982/ت27026 ه‍ مورخ 24/6/1381 به موجب رأي وحدت رويه 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 ابطال شده است، بنابراين مصوبه 13868/ت282 مورخ 20/4/1367 به قوت خود باقي است و توجهاً به تبصره ماده 5 قانون استخدام کشوري مبني بر اينکه « واگذاري پستهاي سازماني به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع است» و با التفات به اينکه استمرار ادامه خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود خلاف ماهيت استخدام پيماني مي‎باشد، لذا بنابه مراتب فوق رأي به ورود شکايت دائر بر تبديل وضعيت استخدامي شاکي از پيماني به رسمي با رعايت ساير مقررات استخدام صادر و اعلام مي‎گردد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به ماده 5 لايحه قانوني استخدام کشوري و تبصره ذيل آن، استخدام افراد به منظور تصدي پستهاي ثابت سازماني وزارتخانه‎ها و يا مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور به طور رسمي مجاز اعلام شده و واگذاري پستهاي مذکور به اشخاص غير از مستخدمين رسمي ممنوع اعلام گرديده است و همانطور که در دادنامه شماره 597 الي 652 مورخ 9/12/1383 هيأت عمومي ديوان نيز تصريح شده ماده 6  و تبصره يک ماده 8 قانون فوق‎الذکر مفيد عدم اشتغال و استمرار خدمت مستخدمين پيماني به مدت نامحدود در پستهاي ثابت سازماني بوده است. بنابه مراتب فوق‎الذکر و عنايت به تصويب‎نامه شماره 13868-282 مورخ 20/4/1367 هيأت وزيران و انطباق شرايط و سوابق خدمت شاکيان با مفاد تصويب‎نامه مذکور و ايجاد حق مکتسب قانوني براي مشمولين آن مصوبه که تا تاريخ تصويب ماده 7 آيين‎نامه اجرايي بندهاي (و) و (ي) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب9/5/1384 هيأت وزيران به قوت و اعتبار خود باقي بوده است، دادنامه‎هاي شماره 1407 مورخ 24/7/1386 شعبه اول، شماره 192 مورخ 7/2/1387 شعبه بيست و يکم، شماره 469 مورخ 27/4/1386 و شماره 81 مورخ 31/1/1387 شعبه سوم، شماره 1407 مورخ 26/10/1386 شعبه يازدهم مبني بر استحقاق شاکيان به استخدام بطور رسمي با رعايت مقررات قانوني مربوط صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

معاون قضائي ديوان عدالت اداري- مقدسي‌‌ فرد

 

گروه وکلای اتحاد

مطالب پربازدید