قرارداد عدم افشای اطلاعات (NDA)

person

در مسیر تجارت ، بنگاه های اقتصادی هرروزه و در طول عمر تجاری خود به کسب تجارب ، راه کارها و ایده هایی میپردازند که به وسیله آن در بازار هدف خود موفق و نتیجه بخش عمل خواهند کرد. فرآیند کسب این اطلاعات ، در دست بنگاه های اقتصادی ، باارزش ترین و گرانترین سرمایه است. به این ترتیب حمایت از آن نیز امر حائز اهمیتی تلقی میشود. در راستای فعالیت استارتاپ ها ، مهم است که هرکس در خصوص همکاری با این بنگاه های تجاری مرتبط میشود ، به نحوی متعهد به عدم افشای اطلاعات شود. هرگونه قصور و سهل انگاری در این خصوص ، اگر منجر به انحلال و شکست مطلق فعالیت استارتاپ نشود ، خسارات سنگینی را به آنها تحمیل میکند. اسرار تجاري، درواقع شامل فرمول، رويه، فرآيند، طرح، ابزار، الگو يا مجموعه اطلاعاتي است كه با توسل به آن میتوان از رقبا پیشی گرفت. درست در همین نقطه است که، لزوم بهره گیری از قرارداد عدم افشای اطلاعات (NDA) رخ مینمایاند. هدف ازاین قرارداد درواقع حمایت و حفاظت از اطلاعات محرمانه تجاری است. تعهدنامه ای که بتواند تضمین کننده عدم افشای اسرار بدون اجازه نزد سایرین باشد یا شرایط اشتراک گذاری اطلاعات را تحت شرایطی و در دست افراد خاصی اجازه دهد. این قرارداد بنا بر شرایط میتواند یک جانبه یا دو جانبه باشد. در توافقات دو جانبه دو طرف متعهد به حفاظت از اطلاعات محرمانه یکدیگر میشوند و در تعهد یک طرفه که بنظر شایع تر میآید ، یک طرف اطلاعات را در اختیار دیگری قرار میدهد و طرف دیگر تنها متعهد به عدم افشای اسرار میشود.

گروه وکلای اتحاد