ملک مشاع

person

حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . در راستای تعاریف مال مشاع، مباحث حقوقی دیگری نیز مطرح میشوند. ازجمله بحث شفعه یا افراز. افراز به معنای جدا کردن است و در اصطلاح حقوقی تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک مشاع است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می‌شود. افراز مستقل کردن سهم هریک از شرکا و اعطای آن به صاحب هرسهم است. حق شفعه نیز در ماده 808 قانون مدنی این گونه تعریف میشود: هر گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه‌ ی خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می‌گویند. اما تصرفات حقوقی خاصی در ازای وجود ملک مشاع ایجاد میشود که طیق ماده 583 قانون مدنی چنین مطرح میگردد: هر یک از شرکا می‌تواند بدون رضایت شرکای دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند». زیرا اگر حق مالکیت برای کسی شناخته شد، حق بهره‌برداری از آن را نیز خواهد داشت. ماده ۴۷۵ قانون مدنی نیز صحت اجاره مال مشاع را تأیید کرده و مقرر داشته که اجاره مال مشاع جایز است.

گروه وکلای اتحاد