Department of Arbitration

دپارتمان امور داوری

انجام کلیه امور داوری در ابعاد داخلی و بین المللی

person

دپارتمان داوری اتحاد، از جمله خدمات تخصصی گروه حقوقی اتحاد است و برای هرچه کوتاه تر کردن پروسه رسیدگی و عدم مراجعه به دادگاه ها و صرف زمان در آن ها است. داوری یکی از روش های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه هاست. طرفین معامله میتوانند ضمن شرایط عقد یا در قراردادی دیگر با یکدیگر توافق کنند یا چنانچه اختلافی راجع به قرارداد بوجود آمد به داور مراجعه نمایند. داوری در عرض رسیدگی قضایی دادگاهها عمل میکند و یک سیستم رسیدگی خصوصی است. داور در واقع، قاضی خصوصی و منتخب طرفین است و دارای رای قطعی و لازم الاجرا میباشد. در امر داوری به اختلافاتی رسیدگی میشود که جنبه خصوصی دارند .

انجام کلیه امور داوری در ابعاد داخلی و بین المللی

دپارتمان داوری اتحاد، با درک واقعیات موجود نظام قضایی وخلاء موجود، اقدام به ایجاد بخش مستقل داوری نموده وبا دعوت صاحبنظران واساتید واشخاص خبره در موضوعات مختلف ، گام موثری در جهت حل وفصل اختلافات قراردادی اشخاص وکمک به سیستم قضایی کشور برداشته است وبدین وسیله به اشخاص کمک می کند تا با مراجعه به این موسسه وارجاع اختلافات قراردادی خود به موسسه در کوتاهترین زمان ممکن وبهترین کیفیت نسبت به رسیدگی ودریافت حکم لازم الاجراء قانونی خود اقدام نمایند .رای صادره طبق قانون معتبر بوده و همانند حکم قضایی برای طرفین لازم الاجراء می باشد . گروه وکلای اتحاد