تنظیم اوراق قضایی

تنظیم اوراق و لوایح قضائی

person

از اولین قدم تشکیل پرونده تا صدور رای و حتی مراحل بعد مثل رسیدگی در مرجع عالی تر قضایی و صدور رای نهایی، اشخاص، بارها و به دفعات نیاز به تخصصی ویژه جهت تنظیم اوراق قضایی از جمله دادخواست، شکواییه، لایحه، درخواست و یا اظهارنامه ، دارند که سرنوشت پرونده به چگونگی تنظیم این اوراق وابسته است.

person

مطالب کاربردی تنظیم اوراق قضایی

تنظیم دادخواست ها، انواع درخواست ها، اظهارنامه ها، شکواییه ها و

در صورتی که شما به هر دلیلی تمایل به استخدام وکیل ندارید، می توانید به صورت حضوری یا غیر حضوری و آنلاین، با در اختیار گذاشتن اطباعات پرونده، تنظیم اوراق خود را از ما بخواهید.