Insurance Legal Affairs Department

دپارتمان امور حقوقی بیمه

انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مرتبط با بیمه و مطالبه خسارات

person

بیمه و مسائل مرتبط با آن نیز از جمله ی اموری است که به سختی میتوان مباحث آن را از مباحث حقوقی مجزا کرد. امروزه در قراردادهای بیمه میزان مسئولیت و مطالبات و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بسته به عوامل مختلفی تعیین میشود که از منظر حقوقی و با درنظر گرفتن ابعاد قانونی، میبایست آن ها را تحلیل کرد و تبعات آن را از وکلایی که آگاه به قوانین بیمه هستند، پرس و جو کرد.

انجام کلیه امور حقوقی و دعاوی مرتبط با بیمه و مطالبه خسارات

این نیاز که چه در زندگی شخصی افراد و چه در ابعاد گسترده کار شرکت ها دیده میشود، می بایست از سوی متخصصانی پاسخ داده شود که مسلح به هر دو سلاح علم و تجربه باشند . این امر در دپارتمان امور بیمه اتحاد تعریف و تضمین شده است و دعاوی مربوط به بیمه نیز در دپارتمان مذکور، با دانش و حوصله مورد پیگیری و رسیگی و دفاع واقع میشود.